Regulamin

Regulamin Strony internetowej SW PTU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Strony internetowej SWPTU dostępnego pod adresem www.swptu.pl (dalej: „Strona”). 
 2. Sekcja Weterynaryjna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (dalej „Administrator Strony”).
 3. Strona nie udziela pomocy ani porad weterynaryjnych, a jest jedynie Stroną umożliwiającą uzyskanie dostępu do informacji oraz szkoleń z zakresu weterynarii. Przed skorzystaniem ze Strony należy skrupulatnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając ze Strony każdy Użytkownik, potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego obowiązujące w tym zakresie.
 5.  Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności na Stronie SWPTU”, dostępnym na na Stronie. Administrator Strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych pomiędzy Użytkownikami Strony. 

 

§ 2

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, przy czym jego zapisy dotyczą wszystkich Użytkowników Strony.
 2. Strona - zespół stron internetowych składających się na stronę internetową, zamieszczoną pod adresem www.swptu.pl, będąca własnością Administratora Strony.
 3. Administratorem Strony jest Sekcja Weterynaryjna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 4.  Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Stronę.
 5. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), przez Administratora Strony informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6.  Reklamy – wszelkie widoczne treści reklamowe wyrażone w dowolnej formie. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie reklam na Stronie przez Administratora Strony.

 

§ 3

Zasady usługi Newsletter

1.     Newsletter zawiera informacje o aktualnych działaniach oraz zbliżających się wydarzeniach związanych z działalnością SW PTU.

2.     Każdy Newsletter zawiera:

1) informację o SW PTU jako nadawcy Newslettera,

2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

3.     Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4.     Usługa Newsletter jest bezpłatna.

5.     Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”.

6.     Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Administrator Strony pod adresem www.swptu.pl

7.     Administarator Strony przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Kazar, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.     Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

9.     Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

10.  Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

11.  W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

12.  Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać pod adresem e-mail: biuro@swptu.pl

 

§ 4

Opłaty za korzystanie ze Strony

 1.  Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.

 

§ 5

Działalność Strony SWPTU

 1. Usługodawca  nie  gwarantuje  nieprzerwanej  i niezakłóconej  dostępności  do Strony.  Usługodawca  jest uprawniony  do przerw lub zakłóceń  w dostępności  i korzystaniu  ze Strony,  w szczególności,  gdy jest to spowodowane:
  a.  koniecznością  naprawy,  rozbudowy,  modyfikacji  lub  konserwacji  sprzętu  albo oprogramowania;
  b. przyczynami  niezależnymi  od Usługodawcy  (siła  wyższa,  działania  lub zaniechania  osób trzecich).
 2. Niedostępność  Strony,  o której mowa w ust. 1 nie  stanowi  naruszenia  warunków świadczenia  usług. 
 3. Administrator  Strony dokłada starań, aby pochodzące  informacje  ukazujące  się na stronach  internetowych  Strony  były  rzetelne,  kompletne,  zgodne  z prawdą i aktualne. Administrator  Strony  nie  może jednak zagwarantować,  że każda informacja  spełnia  te warunki.  Dlatego  Administrator  Strony  zastrzega,  że nie  ponosi odpowiedzialności  za skutki  wykorzystania  informacji  zawartych  na stronach  internetowych  Strony oraz za informacje  zamieszczone  na Stronie,   pochodzące od innych  osób niż  Administrator Strony,  w szczególności  od samych  Użytkowników

§ 6

Wymagania techniczne niezbędne do użytkowania Strony

 1. Warunkiem  korzystania  ze Strony  jest spełnienie  wymagań,  o których  mowa w niniejszym  paragrafie. Wymagania  techniczne  dotyczące  korzystania  ze Strony  są następujące: 
  a.  Dostęp do sieci  Internet. 
  b.  System  operacyjny:  Windows  XP lub nowszy,  Mac OS. 
  c.  Przeglądarka  internetowa:  Microsoft  Internet  Explorer  8.0 lub  nowszą,  bądź Google Chrome  28 lub nowszą  bądź Mozilla  Firefox  22 lub  nowszą  bądź Safari  3 lub  nowszą; 
  d.  Włączenie  JavaScript  w przeglądarce  internetowej.
 2. Administrator  Strony  nie  zapewnia  warunków  technicznych  wskazanych  w ust. 1 i 2 powyżej.  Użytkownik  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z zapewnieniem  warunków technicznych,  o których  mowa w zdaniu  poprzednim  (w szczególności  koszty  dostępu do sieci  Internet).

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje  wynikające  z nieprawidłowego  działania  Strony należy  składać poprzez przesłanie  wiadomości  e-mail  na adres poczty  elektronicznej  biuro@swptu.pl lub w formie  pisemnej  na adres siedziby  Administratora  Strony.
 2. W wypadku,  gdy treść reklamacji  jest czytelna,  Administrator  Strony  dołoży  starań, aby rozpatrzeć  reklamację  w terminie  14 dni od daty jej otrzymania  wraz ze wszystkimi  wymaganymi  przez  Administratora Strony  informacjami.  Odpowiedź zostanie  przesłana  na adres Użytkownika, z którego została wysłana reklamacja.
 3. W przypadku  Użytkowników  będących  konsumentami  brak rozpatrzenia  reklamacji  w terminie  14 dni  oznacza  jej uznanie.

§ 8

Polityka plików cookies

 1. Administrator  Strony  informuje,  iż  podczas korzystania  ze Strony  w komputerze Użytkownika  zapisywane  są krótkie  informacje  tekstowe zwane  "cookies"  (dalej:  pliki „cookies”)  lub  stosowane  są inne  technologie  (np. local  storage). Instalacja  plików „cookies”  jest konieczna  do prawidłowego  użytkowania  Strony.
 2. Użytkownik  może  usunąć  pliki  „cookies”  umieszczone  na jego urządzeniu  końcowym lub zablokować  funkcję  zapisywania  plików  „cookies”  w pamięci  swojego komputera wybierając  odpowiednie  opcje w ustawieniach  swojej przeglądarki  internetowej,  może to jednak ograniczyć  możliwości  korzystania  ze Strony.
 3. Więcej informacji  na temat  stosowanych  plików  „cookies”  zawiera  dostępna na Stronie - Polityka  prywatności  na Stronie SW PTU. 

 

§ 9

Zmiany Regulaminu Strony

 1. Niniejszy  Regulamin  Strony  wchodzi  w życie  z dniem  opublikowania  na Stronie.
 2.  Administrator  Strony  zastrzega  sobie prawo do zmiany  niniejszego  Regulaminu  w każdym  czasie.  Zmiany  niniejszego  Regulaminu  wchodzą  w życie  i są wiążące  dla wszystkich  Użytkowników  14 dni po ich  opublikowaniu  na Stronie,  z zastrzeżeniem  § 7 ust. 8.
 3. Użytkownik  Strony  zobowiązany  jest do bieżącego  zapoznawania  się ze zmianami niniejszego  Regulaminu.
 4. W  przypadku  braku  akceptacji  zmiany  Regulaminu,  Użytkownik  powinien poinformować  o  tym  Administratora  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  widomości  o zmianie  regulaminu. 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 2. W razie sporu z Użytkownikami strony określają jako właściwy sąd siedziby Administratora Strony.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez użytkownika serwisu.
 4. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się właściwe przepisy prawa cywilnego